fbpx

palvelut

Selkeen tavoitteena on auttaa organisaatioita toiminnan kehittämisessä ja onnistuneiden kehittämisprojektien toteuttamisessa. Selkee auttaa organisaatioita myös palveluiden määrittelyyn, hallintaan ja johtamiseen liittyvissä haasteissa.

Selkeen palveluissa yhdistyvät vahva kehittämis- ja muutososaaminen, sekä ymmärrys palveluista, laadusta, prosesseista, ihmisistä ja teknologioista – myös monitoimittajaympäristöissä. Selkeen palvelut on jaettu toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Käytännössä kuitenkin useimmissa asiakasprojekteissamme toteutuvat nämä molemmat osa-alueet. Osaamisestamme ja kokemuksestamme räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopiva kokonaisuus. Tällä varmistetaan, että asiakas todella saa konkreettista vastinetta sijoitukselleen. Selkeen tavoitteena on nimenomaan varmistaa, että toiminta, palvelut ja prosessit muuttuvat ja kehittyvät haluttuun suuntaan – aidosti ja kestävällä tavalla.


TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan kehittäminen

Asiakkaallamme on usein tieto mitä pitäisi kehittää ja miksi – meiltä löytyy työkaluja, menetelmiä ja osaamista käytän­nön toteutukseen. Pidämme huolen kokonaisuudesta ja siitä, että hommat pysyvät vauhdissa.

Emme silti väitä, että toiminnan kehittäminen olisi helppoa! Jos olisi, niin yrityksissä tuskin olisi sellaisia haasteita, joita tiedämme niissä olevan. Emme myöskään lupaa pikavoit­toja, mutta us­komme, että yhteisellä, määrätietoisella, säännölli­sellä te­kemisellä ja perusasioiden haltuun ottami­sella pääs­täänkin lopulta pidemmälle.

 • Kehittämiskartoitukset
 • Kehittämis- ja muutosprojektien koordinointi
 • Kehittämispäällikköpalvelut
 • Työpajojen fasilitointi
 • Toimintaoppaat ja -ohjeet
 • Kehittäjävalmennukset

PALVELUJOHTAMINEN

Palvelujohtaminen

Palvelujohtamista ja palvelunhallintaa on kehitetty IT-alalla voimakkaasti jo pitkään. Digitalisaation laajentuessa yhä useammille aloille ja useampiin palveluprosesseihin ymmärrys palvelujohtamisesta sekä palvelunhallinnan ke­hittäminen muut­tuu koko ajan tärkeämmäksi.

Palvelujohtamisen ydinajatuksena on arvon tuotta­minen asiakkaille, mutta yhtä lailla se keskittyy palveluiden tuottamiseen mahdollisimman kustannustehokkaalla, laa­dukkaalla ja luotettavalla tavalla. Palvelujohtamisen ja palvelunhallinnan avulla teknologiat, prosessit ja ihmiset yhdistyvät yhdeksi, toimi­vaksi kokonaisuudeksi!

 • Palvelurakenteet, -luettelot ja -kuvaukset
 • Prosessien kehittäminen, dokumentointi, jalkauttaminen ja toteutus järjestelmiin
 • Mittareiden, seurannan ja raportoinnin suunnittelu
 • Tehtävät, roolit, vastuut ja valtuudet
 • Sopimusten ja sopimusrakenteiden selkeyttäminen

Kaikki palvelut tulostakuulla!

Jos sopimuksessa määriteltyjä tuloksia ei saavuteta, asiakkaan ei tietenkään tarvitse maksaa palvelusta.

Miten?

Yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen

Koordinointi ja varmistaminen

Käytännönläheisyys ja maalaisjärki

Vuorovaikutus ja ymmärrys

Toteuttaminen ja aikaansaaminen

Kestävä kehitys - kerralla kuntoon!

kenelle?

Kasvu luo monimutkaisuutta ja monimutkaisuus on kasvun hiljainen tappaja.

Chris Zook

Selkeen palveluiden kohderyhmänä ovat erityisesti keskisuuret, usein kasvuvaiheessa olevat asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset ja organisaatiot, sekä erilaiset yhteistyöprojektit, joissa tarvitaan kehittämisen ja palvelujohtamisen asiantuntemusta sekä selkeyttävää työotetta. Selkeen erityisosaamisalaa ovat IT-organisaatiot, mutta kaikki palvelumme ovat helposti räätälöitävissä myös muille toimialoille.

Kehittämistarpeet liittyvät usein palveluiden sekä organisaation sisäisen toiminnan selkeyttämiseen ja kehittämiseen:

 • prosessien ja työnkulkujen kuvaaminen ja jalkauttaminen,
 • toimintamallien konseptointi,
 • palvelurakenteiden ja palveluiden kuvaaminen,
 • uuden tietojärjestelmän käyttöönotto,
 • asiakassopimusten selkeyttäminen,
 • palaverien tehostaminen,
 • yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen tai
 • organisaatio- ja toimintakulttuuriuudistus.

Kehitettävä kohde voi liittyä myös yleisesti minkä tahansa innovaation toteutukseen, suunnitteluun ja käyttöönottoon, jossa on hyötyä vahvasta kehittämisosaamisesta.

haasteet ja ratkaisut

Onko organisaatiossasi jotain seuraavista kehittämishaasteista?

Olemme tähän koonneet tilanteita, jotka usein aiheuttavat haasteita organisaatioiden kehittämiselle, sekä muutamia mahdollisia ratkaisuehdotuksia.

KEHITTÄMISTARPEITA EI TUNNISTETA

Kehittämistarpeiden tunnistaminen kartoituksen avulla, prosessi/välineet kehittämistarpeiden keräämiseen, luokitteluun ja hallintaan.

KEHITTÄMISEN PIRSTALOITUMINEN

Kehittämisen hallintamallin rakentaminen, kehittämissalkun käyttöönotto, kehittämistä koskevien roolien ja vastuiden tarkempi määrittely.

LIIKAA TEKEMISTÄ -> LAMAANNUS

Kehittämistarpeiden haltuunotto: kokoaminen yhteen näkymään, arviointi, priorisointi, pilkkominen pienempiin osiin, vastuuttaminen ja aikatauluttaminen.

SKEPTISYYS KEHITTÄMISTÄ KOHTAAN

Kehittämisen hyötyjen korostaminen, asenteisiin ja motivaatioon vaikuttaminen, yhteinen keskustelu ja pohdinta, kehittämisen pilkkominen, ”pienet voitot” ja viestinnän lisääminen.

KIRJANOPPINEISUUS VS. KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN ("PROPELLIHATTUILU")

Aikatauluttaminen ja aikatauluihin sitoutuminen, pala kerrallaan kuntoon, yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen, terminologian selkeyttäminen, jalkauttamisosaamisen kasvattaminen.

KEHITTÄMISTÄ EI OLE SELKEÄSTI VASTUUTETTU

Tunnistaminen: ketkä organisaatiossamme tekevät kehittämistä / keiden pitäisi tehdä? Kehittämiseen liittyvien tehtävien, roolien, vastuiden ja valtuuksien määrittely ja jalkauttaminen.

KIIRE: KEHITTÄMISELLE EI OLE RIITTÄVÄSTI AIKAA

Kokonaiskuvan haltuunottaminen, kehittämisen pilkkominen, ajanhallintataitojen kehittäminen. Onko kaikki organisaatiossa nyt tehtävä työ pakollista vai tehdäänkö esim. ylipalvelua?

HENKILÖSTÖ EI TOIMI SOVITTUJEN MALLIEN MUKAISESTI

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen, muutosjohtamistaitojen sekä jalkauttamisosaamisen lisääminen. Kehittämisen dokumentointi, sekä säännöllinen viestintä, mittaaminen ja seuranta.

TULOKSET EIVÄT OLE SITÄ MITÄ ODOTETTIIN

Lähtötilanteen ja tavoitteiden tarkempi määrittely: mitä, miksi, mitkä ongelmat pyritään ratkaisemaan, millainen lopputuloksen tulee olla, mihin tarpeisiin sen tulee vastata, mitä muuta tulee huomioida.

Realize that if you have time to whine and complain about something then you have the time to do something about it

Anthony J. D’Angelo

SELKEEN PALVELUIDEN AVULLA VOIDAAN

 • auttaa yritystäsi selvittämään akuuteimmat kehittämisen tarpeet, asettamaan tavoitteet toiminnan kehittämiselle sekä saavuttamaan ne – kestävästi ja vaikuttavasti
 • auttaa yritystäsi strategian jalkauttamisessa
 • lisätä yrityksesi kehittämisosaamista ja tehdä henkilöstöstäsi parempia ja innostuneempia kehittäjiä
 • vahvistaa osaamista laajassa kehittämishankkeessa, johon liittyy esimerkiksi useita eri toimintoja, prosesseja, sidosryhmiä ja teknologioita
 • selkeyttää ja tehostaa yrityksesi sisäistä toimintaa
 • yksinkertaistaa monimutkaisia prosesseja
 • lisätä ymmärrystä eri toimijoiden välillä
 • parantaa yrityksesi palveluiden laatua

Ilmianna organisaatiosi!

Tunnistitko, että Sinun organisaatiossasi voisi olla tarvetta Selkeen palveluille? Lähetä nimetön ilmiantosi oheisella lomakkeella ja otamme sinne yhteyttä! Ehkä saamme yhdessä laitettua asioita kuntoon.