fbpx

palvelut

Selkeen tavoitteena on tehdä yrityksistä, organisaatioista ja asiantuntijoista parempia kehittäjiä, sekä auttaa organisaatioita toiminnan kehittämisessä ja onnistuneiden kehittämisprojektien toteuttamisessa. Selkee auttaa organisaatioita myös palveluiden määrittelyyn, hallintaan ja johtamiseen liittyvissä haasteissa.

Selkeen palvelut jakautuvat viiteen osa-alueeseen, joista jokaiselle asiakkaalle räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopiva kokonaisuus. Tällä varmistetaan, että asiakas todella saa konkreettista vastinetta sijoitukselleen. Olisihan se ihan hölmöläisten hommaa todeta vaikka, että olipa hyvä koulutus, ja sen jälkeen jatkaa toimintaa kuten ennenkin – eikö totta? Selkeen tavoitteena on nimenomaan varmistaa, että toiminta, palvelut ja prosessit muuttuvat ja kehittyvät haluttuun suuntaan – aidosti ja kestävällä tavalla.

KEHITTÄMISKARTOITUKSET

Kehittämisen tilannekartoitukset

Palvelussa kartoitetaan yrityksen tilanne kehittämisen suhteen – koskien joko koko yrityksen toimintaa tai jotakin tiettyä kehittämishaastetta. Millaisia kehittämistarpeita yrityksessä voidaan tunnistaa (olemassa olevat dokumentit, haastattelut, kyselyt)? Miksi kehittäminen ei ole käynnistynyt/edennyt halutulla tavalla?

Tavoitteena on saada selkeä kokonaiskuva yrityksen kehittämistarpeista sekä laatia arvio ja kevyt suunnitelma niiden kuntoon laittamisesta (ml. priorisointi, resurssit, aikataulu).

KEHITTÄMISVALMENNUKSET

Kehittämisvalmennukset

Kehittämisvalmennusten avulla yritykseen saadaan tuotua käytännön kehittämisosaamista ja -valmiuksia. Tavoitteena on auttaa asiantuntijoita kehittämään paremmin, tehokkaammin, laadukkaammin ja tuloksekkaammin.

Valmennukset eivät ole pelkkiä kalvosulkeisia ja puuduttavaa istumista, vaan niissä käytetään vuorovaikutteisia ja osallistavia menetelmiä. Jokaiseen valmennukseen valitaan jokin aito, kuntoon laitettava asia, jolloin valmennuksesta saadaan yritykselle välittömästi konkreettinen hyöty.

KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Kehittämisen asiantuntijapalvelut

Varmista kehittämisprojektisi onnistuminen! Kokenut kehittämisen asiantuntija varmistaa (esimerkiksi projektikoordinaattorin roolissa), että projekti etenee hyvien käytäntöjen mukaisesti, huolehtii tehokkaista työskentelytavoista, projektin tulosten vaikuttavuudesta, sekä tarvittaessa myös projektiin liittyvästä dokumentoinnista. Palveluun voidaan liittää myös kehittämisvalmennusta, jolloin tuloksista saadaan vieläkin vaikuttavammat.

Usein jo pelkästään se, että projektiin saadaan mukaan ulkopuolinen, kehittämisorientoitunut asiantuntija esittämään kysymyksiä ”laatikon ulkopuolelta”, avaa uusia näkökulmia ongelmien käsittelyyn.

Tai tarvitsetko kenties yrityksellesi ulkoistetun kehittämispäällikön? Tämä on erittäin toimiva ratkaisu silloin, kun yritys on kasvuvaiheessa ja sillä on tarvetta kehittää voimakkaasti omaa toimintaansa, mutta ei vielä mahdollisuutta palkata kokoaikaista kehittämispäällikköä.

Kehittämisen asiantuntijapalvelua voidaan hyödyntää ja toteuttaa monella eri tavalla, joten älä epäröi kysyä lisää, mikäli yritykselläsi saattaisi olla tarvetta osaamisellemme!

KEHITTÄMISEN HALLINTAMALLIT

Kehittämisen hallintamallit

Usein erilaiset kehittämistoimenpiteet hukkuvat projektien ja päivittäisen työn jalkoihin. Kehittäminen saattaa olla pirstaloitunut eri puolille organisaatiota, eikä oikein tiedetä kenen vastuulla kehittäminen on tai kuka asioille tekee jotain – vai tekeekö lainkaan.

Yksi ratkaisu voisi olla organisaation tilanteeseen ja tarpeisiin suunniteltu ja kuvattu tapa hallita kaikkia kehittämistoimenpiteitä. Kehittämisen hallintamalli sisältää menetelmät siihen, miten organisaatiossa tehdään kehittämistä, sekä miten kehittämistä hallitaan – suhteessa vaikkapa projektinhallintaan tai palvelunhallintaan.

MUUT PALVELUT

Muut palvelut

Selkee tarjoaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluita sellaisiin yksittäisiin toiminnan osa-alueisiin liittyen, joista meillä on vahva osaaminen ja käytännön kokemus. Tällaisia ovat mm.

 • Palvelujohtaminen ja palvelunhallinnan kehittäminen
  • Palveluprosessit, ServiceDeskit, palveluportaalit, palveluiden laatu ja palvelutasot, palveluluettelot, palvelunhallinta-/toiminnanohjausjärjestelmät, palvelusopimukset jne.
 • Toimintamallien kehittäminen
  • Kokonaan uusien toimintamallien luominen ja kuvaaminen, sekä toimintamallien yhtenäistäminen ja kehittäminen, ml. toimintakäsikirjat ja perehdytysoppaat.
 • Sähköisten työvälineiden käyttöönotto
  • Huomioiden uudet tai muuttuvat prosessit, tekniikka, sekä ihmiset, ml. osaaminen ja motivointi.
Selkeeltä voit tilata myös erilaiset luennot esim. kehittämiskulttuurista, kehittämisosaamisesta ja palvelujohtamisesta.

Kaikki palvelut tulostakuulla!

Jos sopimuksessa määriteltyjä tuloksia ei saavuteta, asiakkaan ei tietenkään tarvitse maksaa palvelusta.

Miten?

Selkeen palveluiden taustalla on ajatus siitä, kuinka monitahoista onnistuneen kehittämisen tekeminen on. Kehittämiseen liittyy kaksi isoa kokonaisuutta – organisaation kehittämiskulttuuri sekä varsinainen kehittämisosaaminen – jotka molemmat pitävät sisällään vielä lukuisan määrän pienempiä kokonaisuuksia. Selkee pyrkii palveluidensa avulla toteuttamaan näitä kokonaisuuksia, sekä näihin näkökulmiin kytkeytyen myös vahvistamaan omaa osaamistaan koko ajan.

Yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen

Koordinointi ja varmistaminen

Käytännönläheisyys ja maalaisjärki

Vuorovaikutus ja ymmärrys

Toteuttaminen ja aikaansaaminen

Kestävä kehitys - kerralla kuntoon!

kenelle?

Kasvu luo monimutkaisuutta ja monimutkaisuus on kasvun hiljainen tappaja.

Chris Zook

Selkeen palveluiden kohderyhmänä ovat erityisesti keskisuuret, usein kasvuvaiheessa olevat asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset ja organisaatiot, sekä erilaiset yhteistyöprojektit joissa tarvitaan kehittämisen asiantuntemusta ja selkeyttävää työotetta. Selkeen erityisosaamisalaa ovat IT-organisaatiot, mutta kaikki palvelut ovat helposti räätälöitävissä myös muille toimialoille.

Kehittämistarpeet liittyvät usein palveluiden sekä organisaation sisäisen toiminnan selkeyttämiseen ja kehittämiseen:

 • prosessien ja työnkulkujen kuvaaminen ja jalkauttaminen,
 • toimintamallien konseptointi,
 • palaverien tehostaminen,
 • asiakaslähtöisyyden parantaminen,
 • viestintä/myynti/markkinointi,
 • liiketoiminta (esim. strategiat, asiakkuudet, verkostot…),
 • uuden tietojärjestelmän käyttöönotto tai
 • organisaatio- ja toimintakulttuuriuudistus.

Kehitettävä kohde voi liittyä myös yleisesti minkä tahansa innovaation toteutukseen, suunnitteluun ja käyttöönottoon, jossa on hyötyä vahvasta kehittämisosaamisesta.

haasteet ja ratkaisut

Onko organisaatiossasi jotain seuraavista kehittämishaasteista?

Olemme tähän koonneet tilanteita, jotka usein aiheuttavat haasteita organisaatioiden kehittämiselle, sekä muutamia mahdollisia ratkaisuehdotuksia.

KEHITTÄMISTARPEITA EI TUNNISTETA

Kehittämistarpeiden tunnistaminen kartoituksen avulla, prosessi/välineet kehittämistarpeiden keräämiseen, luokitteluun ja hallintaan.

KEHITTÄMISEN PIRSTALOITUMINEN

Kehittämisen hallintamallin rakentaminen, kehittämissalkun käyttöönotto, kehittämistä koskevien roolien ja vastuiden tarkempi määrittely.

LIIKAA TEKEMISTÄ -> LAMAANNUS

Kehittämistarpeiden haltuunotto: kokoaminen yhteen näkymään, arviointi, priorisointi, pilkkominen pienempiin osiin, vastuuttaminen ja aikatauluttaminen.

SKEPTISYYS KEHITTÄMISTÄ KOHTAAN

Kehittämisen hyötyjen korostaminen, asenteisiin ja motivaatioon vaikuttaminen, yhteinen keskustelu ja pohdinta, kehittämisen pilkkominen, ”pienet voitot” ja viestinnän lisääminen.

KIRJANOPPINEISUUS VS. KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN ("PROPELLIHATTUILU")

Aikatauluttaminen ja aikatauluihin sitoutuminen, pala kerrallaan kuntoon, yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen, terminologian selkeyttäminen, jalkauttamisosaamisen kasvattaminen.

KEHITTÄMISTÄ EI OLE SELKEÄSTI VASTUUTETTU

Tunnistaminen: ketkä organisaatiossamme tekevät kehittämistä / keiden pitäisi tehdä? Kehittämiseen liittyvien tehtävien, roolien, vastuiden ja valtuuksien määrittely ja jalkauttaminen.

KIIRE: KEHITTÄMISELLE EI OLE RIITTÄVÄSTI AIKAA

Kokonaiskuvan haltuunottaminen, kehittämisen pilkkominen, ajanhallintataitojen kehittäminen. Onko kaikki organisaatiossa nyt tehtävä työ pakollista vai tehdäänkö esim. ylipalvelua?

HENKILÖSTÖ EI TOIMI SOVITTUJEN MALLIEN MUKAISESTI

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen, muutosjohtamistaitojen sekä jalkauttamisosaamisen lisääminen. Kehittämisen dokumentointi, sekä säännöllinen viestintä, mittaaminen ja seuranta.

TULOKSET EIVÄT OLE SITÄ MITÄ ODOTETTIIN

Lähtötilanteen ja tavoitteiden tarkempi määrittely: mitä, miksi, mitkä ongelmat pyritään ratkaisemaan, millainen lopputuloksen tulee olla, mihin tarpeisiin sen tulee vastata, mitä muuta tulee huomioida.

Realize that if you have time to whine and complain about something then you have the time to do something about it

Anthony J. D’Angelo

SELKEEN PALVELUIDEN AVULLA VOIDAAN

 • auttaa yritystäsi selvittämään akuuteimmat kehittämisen tarpeet, asettamaan tavoitteet toiminnan kehittämiselle sekä saavuttamaan ne – kestävästi ja vaikuttavasti
 • auttaa yritystäsi strategian jalkauttamisessa
 • lisätä yrityksesi kehittämisosaamista ja tehdä henkilöstöstäsi parempia ja innostuneempia kehittäjiä
 • vahvistaa osaamista laajassa kehittämishankkeessa, johon liittyy esimerkiksi useita eri toimintoja, prosesseja, sidosryhmiä ja teknologioita
 • selkeyttää ja tehostaa yrityksesi sisäistä toimintaa
 • yksinkertaistaa monimutkaisia prosesseja
 • lisätä ymmärrystä eri toimijoiden välillä
 • parantaa yrityksesi palveluiden laatua

Ilmianna organisaatiosi!

Tunnistitko, että Sinun organisaatiossasi voisi olla tarvetta Selkeen palveluille? Lähetä nimetön ilmiantosi oheisella lomakkeella ja otamme sinne yhteyttä! Ehkä saamme yhdessä laitettua asioita kuntoon.